İhale Duyurusu

BELEDİYEMİZE  AİT İŞ MAKİNESİ SATIŞINA AİT İLANDIR.
HADİM (KONYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
                                      

1-Belediyemize ait 2 adet iş makinası (1 adet 2011 model HYUNDAI 210LC-7A Paletli Ekskavatör robesk,  1 adet 2008 model HİDROMEK HMK 22OLC2 paletli ekskavatör) Belediye Encümeninin 06.01.2023 tarih ve 2 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
2-İhale 23.06.2023 Cuma günü saat 11.00’da Belediye Encümeni marifeti ile Belediye Encümeni salonunda yapılacaktır.
3- İhale bedeli ihale üzerinde kalan istekli tarafından 10 gün içerisinde peşin olarak ödenecek ve iş makinesi Belediyemiz otoparkından teslim alınacaktır.
4- İhaleye katılabilmek için; Her istekli durumuna göre aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.
a- Nüfus cüzdan fotokopisi (Gerçek kişi olması halinde)
b- Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi, (Gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni İkametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)
c- Geçici teminat yatırdığının belgesi,
e- İhaleye şirket olarak katılacaklardan teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge
f- Vekaleten katılacak olanlardan noter tasdikli vekaletname
4-İhaleye katılacak olanlar geçici teminatlarını en geç 23.06.2023 Cuma günü saat 10,30 a kadar Belediyemiz veznesine yatırarak diğer istenen belgeler ile beraber Belediyemiz yazı işleri müdürlüğüne teslim ederek, ihaleye katılabilmek için uygunluk belgesini almaları gerekmektedir. İhale uygunluk belgesi almayanlar ihaleye katılamaz.
5-İhale ile ilgili geniş bilgi ve şartname Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak temin edilebilir.

19-06-2023
© Hadim Belediyesi 2021