İhale Duyurusu

BELEDİYEMİZE  AİT İŞ MAKİNESİ SATIŞINA AİT İLANDIR.
HADİM (KONYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
                                      
1-Belediyemize ait 3 adet iş makinası (1 adet 2011 model HYUNDAI 210LC-7A Paletli Ekskavatör robesk, 1 adet 2004 model KOMATSU PC200-7 paletli ekskavatör, 1 adet 2008 model HİDROMEK HMK 22OLC2 paletli ekskavatör) Belediye Encümeninin 06.01.2023 tarih ve 2 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
2-İhale 17.02.2023 Cuma günü saat l1.00’da Belediye Encümeni marifeti ile Belediye Encümeni salonunda yapılacaktır.
3- İhale bedeli ihale üzerinde kalan istekli tarafından 10 gün içerisinde peşin olarak ödenecek ve iş makinesi Belediyemiz otoparkından teslim alınacaktır.
4- İhaleye katılabilmek için; Her istekli durumuna göre aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.
a- Nüfus cüzdan fotokopisi (Gerçek kişi olması halinde)
b- Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi, (Gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni İkametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)
c- Geçici teminat yatırdığının belgesi,
e- İhaleye şirket olarak katılacaklardan teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge
f- Vekaleten katılacak olanlardan noter tasdikli vekaletname
4-İhaleye katılacak olanlar geçici teminatlarını en geç 17.02.2023 Cuma günü saat 10,30 a kadar Belediyemiz veznesine yatırarak diğer istenen belgeler ile beraber Belediyemiz yazı işleri müdürlüğüne teslim ederek, ihaleye katılabilmek için uygunluk belgesini almaları gerekmektedir. İhale uygunluk belgesi almayanlar ihaleye katılamaz.
5-İhale ile ilgili geniş bilgi ve şartname Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak temin edilebilir.
 
SIRA NOİŞ MAKİNASININ ADIMUHAMMEN BEDELİGEÇİCİ TEMİNATI
12011 model HYUNDAI robesk 210LC-7A Paletli Ekskavatör1.100.000,00.TL.33.000,00.TL.
22004 model KOMATSU PC200-7 paletli ekskavatör700.000,00.TL.21.000,00.TL.
32008 model HİDROMEK HMK 22OLC2 paletli ekskavatör800.000,00.TL.24.000,00.TL.

İlan Olunur
03-02-2023
© Hadim Belediyesi 2021