İhale Duyurusu

BELEDİYEMİZE AİT İŞ MAKİNESİ SATIŞINA AÎT İLANDIR. 

HADİM (KONYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

1-Belediyemize ait 3 adet iş makinası (1 adet 2011 model HYUNDAI 210LC-7A Paletli Ekskavatör robesk, 1 adet 2004 model KOMATSU PC200-7 paletli ekskavatör, 1 adet 2008 model HİDROMEK HMK 22OLC2 paletli ekskavatör) Belediye Encümeninin 06.01.2023 tarih ve 2 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. 

2-İhale 27.01.2023 Cuma günü saat 11.00’da Belediye Encümeni marifeti ile Belediye Encümeni salonunda yapılacaktır. 

  1. İhale bedeli ihale üzerinde kalan istekli tarafından 10 gün içerisinde peşin olarak ödenecek ve iş makinesi Belediyemiz otoparkından teslim alınacaktır. 

  1. İhaleye katılabilmek için; Her istekli durumuna göre aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır. 

a- Nüfus cüzdan fotokopisi (Gerçek kişi olması halinde) 

b- Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi, (Gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni İkametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.) 

c- Geçici teminat yatırdığının belgesi, 

e- İhaleye şirket olarak katılacaklardan teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge 

f- Vekaleten katılacak olanlardan noter tasdikli vekaletname 

4-İhaleye katılacak olanlar geçici teminatlarını en geç 27.01.2023 Cuma günü saat 10,30 a kadar Belediyemiz veznesine yatırarak diğer istenen belgeler ile beraber Belediyemiz yazı işleri müdürlüğüne teslim ederek, ihaleye katılabilmek için uygunluk belgesini almaları gerekmektedir. İhale uygunluk belgesi almayanlar ihaleye katılamaz. 

5-İhale ile ilgili geniş bilgi ve şartname Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak temin edilebilir. 

SIRA NO 

İŞ MAKİNASININ ADI 

MUHAMMEN BEDELİ 

GEÇİCİ TEMİNATI 

1 

2011 model HYUNDAI robesk 210LC-7A Paletli Ekskavatör 

1.300.000,00.TL. 

39.000,00.TL. 

2 

2004 model KOMATSU PC200-7 paletli ekskavatör 

900.000,00.TL. 

27.000,00.TL. 

3 

2008 model HİDROMEK HMK 22OLC2 paletli ekskavatör 

1.000.000,00.TL. 

30.000,00.TL. 

İlan Olunur 

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI HADİM